Chen style hun yuan taiji 24 form

Section I【第一段】di\ yi- duan\
1. 無極起式 wu/ ji/ qi~ shi\
Literal Translation: “Nothing, Ultimate2, Starting, Posture”
Descriptive Translation: Starting Posture
2. 金刚捣碓 jin- gang- dao~ dui-
Literal Translation: “Buddha’s Warrior, Pound, Mortar”
Descriptive Translation: Buddha’s Warrior Pound Mortar
3. 懒扎衣 lan~ zha- yi-
Literal Translation: “Lazy, Tie, Coat”
Descriptive Translation: Leisurely Tie Coat
4. 六封四 liu\ feng- si\ bi\
Literal Translation: “Six, Blocking, Four, Closing”
Descriptive Translation: Six Blocking Four Closing
5. 单鞭 dan- bien-
Literal Translation: “Single, Whip”
Descriptive Translation: Single Whip
6. 白鹤亮翅 bai/ he\ liang\ chi\
Literal Translation: “White, Crane, Show, Wings”
Descriptive Translation: White Crane Spreads Wings
Section II【第二段】di\ er\ duan\
7. 斜行拗步 xie/ xing/ ao/ bu\
Literal Translation: “Diagonal, Walk, Twist, Step”
Descriptive Translation: Walk Obliquely and Twist Step
8. ti/ shou- shi\
Literal Translation: “Lift, Keep, Posture”
Descriptive Translation: Lift Hands and Raise Knee
9. 拗步 qian/ tang/ ao/ bu\
Literal Translation: “Forward, Wade, Twist, Step”
Descriptive Translation: Wade Forward and Twist Step
10. 掩手肱捶 yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/
Literal Translation: “Cover, Hand, Arm, Punch ”
Descriptive Translation: Cover Hand Punch
11. 披身捶 pi- shen- chui/
Literal Translation: “Drape, Body, Punch”
Descriptive Translation: Shield Body Punch
12. 背折靠 bei\ zhe/ kao\
Literal Translation: “Back, Fold, Lean”
Descriptive Translation: Fold and Lean with Back
Section III【第三段】di\ san- duan\
13. 青龙出水 qing- long/ chu- shui~
Literal Translation: “Green, Dragon, Emerge, Water”
Descriptive Translation: Green Dragon Emerge from Water
14. 双推手 shuang- tui- shou~
Literal Translation: “Double, Push, Hand”
Descriptive Translation: Double Push Hand
15. 三换掌 san- huan\ zhang~
Literal Translation: “Three, Change, Palm”
Descriptive Translation: Three Change Palm
16. tao\ juan~ gong- (or more commonly hong/)
Literal Translation: “Reverse, Roll, Arm”
Descriptive Translation: Reverse Roll Arm
17. 退步 tui\ bu\ ya- zhou~
Literal Translation: “Back, Step, Press, Elbow”
Descriptive Translation: Step Back Press Elbow
18. zhong- pan/
Literal Translation: “Middle, Winding”
Descriptive Translation: Middle Winding
Section IV【第四段】di\ si\ duan\
19. 通背 shan~ tong- bei\
Literal Translation: “Dodge, Through, Back”
Descriptive Translation: Dodge through Back
20. 地捶 ji- di\ chui/
Literal Translation: “Hit, Ground, Punch”
Descriptive Translation: Ground Punch
21. 平心 ping/ xin- chui/
Literal Translation: “Horizontal, Heart, Punch”
Descriptive Translation: Chest Level Punch
22. 煞腰壓肘 sha- yao- ya- zhou~
Literal Translation: “Tighten/Stop, Waist, Press, Elbow”
Descriptive Translation: Snap Waist Press Elbow
23. 當頭 dang- tou/ pao\
Literal Translation: “Match, Head, Canon”
Descriptive Translation: Head Punch
24. shou- shi\
Literal Translation: “Closing, Posture”
Descriptive Translation: Closing Posture